Vedení Charity Ostrava

Martin Pražák
Bc. Martin Pražák, DiS. - ředitel Charity Ostrava
e-mail: martin.prazak@ostrava.charita.cz
tel.: 596 621 094
 
Na pozici ředitele Charity Ostrava pracuje od roku 1997. Distančně vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci obor zaměřený na charitní a sociální práci a zároveň VOŠs Caritas v Olomouci.

Vzdělávací kurzy:
Kurz managementu
Kurz managementu kvality zaměřený na neziskové organizace

Je členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Petřkovice, odpovědný za sociální oblast, členem sociální komise statutárního města Ostrava.

Pracovní zaměření:
 management v oblasti služeb pro cílové skupiny seniorů, lidí ohrožených sociálním vyloučením, lidí duševně a fyzicky postižených a lidí v terminálním stádiu života.

Kufa František
P. Mgr. František Kufa - spirituál
tel.: 776 571 865
 

Magda Kamrádková
Mgr. Magda Kamrádková - zástupce ředitele, právník, fundraiser
e-mail: magda.kamradkova@ostrava.charita.cz
tel.: 596 783 011, 731 603 296
 

Na pozici právník a fundraiser pracuje od roku 2019. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Pracovní zaměření: vyřizování komplexní právní agendy v rámci Charity Ostrava, firemní fundraising, péče o firemní dárce – komunikace, rozvíjení stávajícího partnerství, vyhledávání nových příležitostí, vedení agendy darovacích a reklamních smluv.


Marta Machová

Bc. Marta Machová - metodik sociálních služeb
e-mail: marta.machova@ostrava.charita.cz
tel.: 604 539 757

Na pozici externího metodika Charity Ostrava pracuje od roku 2020. Je konzultantkou a auditorkou České Alzheimerovské společnosti, jako metodik a konzultant na volné noze se věnuje podpoře sociálním službám v ČR především se zaměřením na péči o seniory a lidi s poruchami paměti. Od roku 2018 je manažerem pracovní skupiny "Senioři" v rámci Komunitního plánování města Ostravy. Pracovala jako vedoucí denního stacionáře, odlehčovacích služeb a domova se zvláštním režimem ve Slezské Diakonii a také jako zdravotní sestra v Domově pro seniory.

Vystudovala střední zdravotnickou školu a na OU bakalářský obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče. 

Další zkušenosti a praxe:

 • vedení svépomocných skupin-pro pečující osoby
 • poradenská činnost
 • vedení akreditovaných kurzů v oblasti sociálních služeb
 • semináře pro veřejnost + edukační programy na téma Alzheimerova choroba, vaskulární demence, aktivní stáří, stárnutí
 • absolvent vzdělávacího programu a aktivní účast na konzultacích ke standardům kvality-člen konzultačního týmu, psaní závěrečných zpráv, zkušenosti s případovou konzultací
Martina Hluchníková

Bc. Martina Hluchníková - metodik a manažer zdravotních služeb
e-mail: martina.hluchnikova@ostrava.charita.cz
tel.: 599 508 505, 703 891 070

Na pozici metodika a manažera zdravotních služeb pracuje od roku 2020. V Charitě Ostrava pracovala již v letech 2008 – 2015 na pozicích vedoucí Mobilní hospicové jednotky a ošetřovatelské služby, vrchní sestra, fundraiser a lektor. V minulosti pracovala také jako zdravotní sestra ve státním i neziskovém sektoru.

Vzdělávací kurzy, semináře a odborné stáže:

 • role manažera v neziskové organizaci
 • zvládání krizových situací v týmu
 • psychologie a komunikace
 • firemní fundraising
 • lektorské dovednosti
 • hospicové služby v praxi a jejich návaznost na ambulantní a nemocniční péči
 • stáž v Hospic sv. N. Neumanna v Prachaticích
 • stáž v Domově pro seniory v Krabčicích

V letech 1990-1995 vystudovala obor Zdravotní sestra na SZŠ v Ostravě,  v letech 2001 – 2005 obor Zdravotnický management – ošetřovatelská péče ve studijním programu Ekonomika a řízení zdravotnictví na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. 

Pracovní zaměření:
vedení pracovních týmů, řízení kvality poskytování hospicových služeb, komunikace, kontrola, příprava a koordinace projektů Charity Ostrava, koordinace vzdělávání zaměstnanců


Iva Laliková
 
Ing. Iva Laliková – vedoucí ekonomického útvaru
e-mail: iva.lalikova@ostrava.charita.cz
tel.: 596 787 689
 

Na pozici vedoucí Ekonomického útvaru pracovala v letech 1998-2004 a od roku 2006 dosud. V minulosti pracovala v dalších neziskových organizacích jako ekonomka a finanční manažerka s odpovědností za finanční řízení nadačních programů, grantů a dotací.

Vzdělávací kurzy:

 • Řízení neziskových organizací, 2-semestrální rekvalifikační kurz
 • Základy managementu kvality neziskové organizace
 • Personální management v neziskové sféře
 • Certifikát v oboru účetnictví a finance „Účetní asistent“ v systému certifikace účetní profese, Svaz účetních

V letech 1993–1998 vystudovala ekonomickou fakultu v oboru veřejná ekonomika a regionální rozvoj na Vysoké škole Báňské - Technické univerzitě v Ostravě

Pracovní zaměření:
 finanční řízení neziskové organizace, finanční řízení dotací a grantů, daňová problematika, směrnice související s vedením účetnictví, vedení pracovního týmu a aktivit ekonomického útvaru.


Czeslaw Szymik 
Ing. Czeslaw Szymik – vedoucí technicko-investičního útvaru
e-mail: czeslaw.szymik@ostrava.charita.cz
tel.: 596 787 691


Na pozici vedoucího Technicko-investičního útvaru pracuje od roku 2013. V minulosti dlouhodobě pracoval jako technický inženýr v soukromých firmách, byl odpovědný za realizaci investičních akcí, nákupů, technologický a energetický rozvoj a úspory provozních nákladů.

Absolvoval vzdělávací kurzy:

 • Manažerský kurz prezentování, moderování a vedení porad
 • Ceny elektřiny, tepla a plynu
 • Veřejné zakázky - stavební práce

V letech 1986-1990 vystudoval obor Strojírenská technologie, specializace - povrchové úpravy na Fakultě strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské v Ostravě.

Pracovní zaměření:
 zlepšování materiálně-technického zázemí poskytovaných sociálních služeb, příprava a koordinace investičních a stavebních projektů Charity Ostrava, veřejné zakázky, vedení pracovního týmu.


Dalibor Kraut

Ing. Dalibor Kraut - vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností
e-mail: dalibor.kraut@ostrava.charita.cz
tel.: 596 787 691, 731 625 853

Na pozici vedoucího útvaru pro vztahy s veřejností od roku 2008. V Charitě Ostrava pracuje v oblasti PR, fundraisingu a projektového managementu od roku 2006.

Absolvoval kurzy a semináře:
- kurz PR pro neziskové organizace
- firemní dárcovství a práce s firmami
- fundraising s důrazem na benefiční akce
- role manažera v neziskové organizaci
- zvládání krizových situací v týmu
- Jak vytěžit Internet pro neziskové organizace
- Transparentnost a veřejná prospěšnost – inspirujte se švýcarskou precizností
- Moc a manipulace jako atribut sociální a zdravotní sféry

V letech 1997-2002 vystudoval obor Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB - TU v Ostravě a doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Pracovní zaměření:
budování dobrého jména organizace a neziskového sektoru obecně, Public relations a všechny jeho složky jako strategická součást poskytování sociálních a zdravotních služeb, propagační materiály, komunikace s médii, veřejné akce a veřejné sbírky, fundraising, projektový management, dobrovolnictví.