Poradna Charity Ostrava

logo Poradny Charity OstravaJeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Telefon: 599 526 906, 731 625 767
E-mail: poradna@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Bc. Karolina Václavková
Telefon - sociální pracovník:
731 625 767

Vedoucí střediska:
Mgr. Marek Adámek, DiS.
Telefon - vedoucí střediska: 733 741 820
Počet zaměstnanců: 2,00 (přepočet k 31. 12. 2022)
Počet uživatelů v r. 2022: 531 (265 kontaktů, 833 intervencí)
Datum otevření střediska: říjen 1994
Forma poskytování služby: terénní, ambulantníPoradna Charity Ostrava

Kde nás najdete:
Vystoupíte na zast. MHD Mírové náměstí. Sídlíme v budově z cihel přímo za kostelem, vchod do Poradny je z levé strany, naproti je zdravotní pojišťovna. U zelených vrat při vstupu je potřeba zvonit na vrchní zvonek.

Konzultační hodiny:
Pondělí            8.30 - 10.00      10.00 - 12.00 *)     13:00 – 15:00 *)
Úterý                8.30 – 12.00      13.00 - 15.00 *)     
Středa              8.30 - 12.00 *)   13.00 – 15.00        15.00 - 17.00 *)
Čtvrtek             8.30 – 12.00 *)   13.00 - 15.00 *)     
Pátek                zavřeno         

*) pouze pro objednané
Posledního klienta přijmeme nejpozději 30 min před koncem konzultačních hodin.
Terénní forma služby je poskytována např. pokud je klient imobilní nebo by potřeboval z vážných důvodů asistenci poradce mimo prostory Poradny. Terénní služba je poskytována po zhodnocení situace pracovníkem, možnostech objednání a pouze v rámci města Ostravy.


Informace pro uživatele Poradny Charity Ostrava
Propagační leták - Poradna Charity Ostrava
Propagační leták - Poradna Charity Ostrava - pomoc obětem sexuálního násilí
     Nízkoprahová poradna pro oběti sexuálního zneužívání - Radioreport rádia Proglas z 8. 3. 2023, 20.15 h
Vyhodnocení dotazníkového šetření 2022

Poradna_CHO - pomoc obětem sexuálního násilíInformace pro oběti sexuálního násilí

Nabízíme pomoc obětem sexuálního násilí, zejména těm, kterým bylo ublíženo v církevním prostředí. Spolupracujeme s externími odborníky z oblasti psychoterapie a psychologie a organizací Bílý kruh bezpečí, z. ú. Pro konzultaci Vaší obtížné situace je vhodné se dopředu objednat na uvedených kontaktech. Pomoc je poskytována bezplatně a anonymně.

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Poradny Charity Ostrava je pomoci klientům zorientovat se v jejich obtížné situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami, a hledat její řešení za využití klientových schopností a dovedností.
Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně, důležitá je spolupráce s dalšími odborníky a zařízeními podle potřeby a volby klienta.Poradna Charity Ostrava

CÍLE

Hlavní cíle Poradny Charity Ostrava:

 1. Pomoci klientům rozpoznat jejich vlastní zdroje pro řešení situace a dát potřebnou podporu pro jejich využívání.
 2. Informovat klienty o jejich právech a povinnostech podle platné legislativy ČR a pomoci tato práva a povinnosti naplňovat. 
 3. Vytvořit dostatečně bezpečné a odborné prostředí pro to, aby se klienti mohli ve své situaci zorientovat a nalézt řešení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Na poradnu se mohou obrátit všichni lidé od 18 let, kteří vnímají svou situaci jako obtížnou a nedokážou ji v daném okamžiku řešit vlastními silami. Na poradnu se mohou obrátit jednotlivci, v případě rodin a blízkých osob i malé skupiny do 5 osob.

Nejčastěji se jedná o lidi:

 • kteří se ocitli v krizové situaci nebo řeší problémy v mezilidských vztazíchPoradna Charity Ostrava
 • kteří ztratili bydlení nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení, kteří bydlí v nedůstojných podmínkách
 • kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, kteří žijí v hmotné či existenční nouzi
 • kteří ztratili zaměstnání nebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • kteří pocházejí z neúplných rodin a kteří nemají dostatečné vztahové nebo sociální zázemí
 • kteří se stali oběťmi sexuálního násilí
 • kteří trpí neznalostí svých práv, povinností a oprávněných zájmů a neumí tato svá práva uplatňovat
 • kteří trpí nedostatkem informací o potřebných sociálních službách nebo jiných organizací
 • kteří z nejrůznějších důvodů nevyužívají plně svých schopností a dovedností k řešení své situace

Poradna Charity OstravaSlužby poradny jsou poskytovány nízkoprahově, tzn. nejsou specializované na konkrétní problematiku ani na úzkou cílovou skupinu, ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života. Věk klientů není zjišťován, protože jsou služby poskytovány anonymně. Klíčové jsou informace, které klient o sobě sdělí. Pokud při konzultaci vyjde najevo, že je klient mladší 18 let, je situace individuálně vyhodnocena a podle potřeby je zprostředkována návazná pomoc organizací, které se této věkové skupině věnují (zařízení dle zákona 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí).  

ZÁSADY SLUŽBY

 • nízkoprahovost (služby poskytujeme k různým problémům, nejsme zaměřeni na konkrétní oblast)
 • anonymita (ochrana osobních údajů, mlčenlivost)
 • bezplatnost
 • nestrannost (zachování objektivity)
 • spolupráce (dle potřeb; např. s veřejnou správou)Poradna Charity Ostrava
 • princip křesťanských zásad (víra v dobro života a člověka, naděje v perspektivě obtížné situace)

OBLASTI PORADENSTVÍ

 • rodina a mezilidské vztahy; rodinné právo (rozvody, výživné, otcovství)
 • sociální zabezpečení (zejména hmotná a existenční nouze; dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním znevýhodněním, sociální a zdravotní pojištění, důchody)
 • bydlení (zejména ohrožení ztrátou bydlení a ztráta bydlení; práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, nájemní smlouva, nájemné, ukončení nájmu, řešení bytové situace po rozvodu)
 • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (zejména ztráta zaměstnání a pomoc při hledání zaměstnání; práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, pracovní poměr a způsoby jeho ukončení, odměna za práci, pracovní doba)
 • majetkoprávní vztahy (zejména dědictví, darovací a kupní smlouva, reklamace, společné jmění manželů)
 • dluhové poradenství (zejména práva a povinnosti dlužníka a věřitele, jednání s věřitelem, splátkový kalendář, informace k vymáhání pohledávek, k exekucím či osobnímu bankrotu)
 • oběti trestných činů (oběti sexuálního násilí, ap.)

Nabízené poradenství zahrnuje tyto formy pomoci:

 • odborné rady a informace
 • pomoc v krizových situacích
 • aktivizace (tj. motivace a podpora klienta k využití vlastních schopností a dovedností)
 • aktivní pomoc (pomoc při vyplňování formulářů, psaní dopisů, žádostí, odvolání)
  asistence při jednání s pracovníky úřadů aj. organizací

KRITÉRIA POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 • zájem osoby o sociální službu a průběžná aktivní spolupráce na řešení situace
 • schopnost komunikace (s ohledem na případné omezení komunikačních možností klienta - cizinci, zdravotní či psychické překážky)
 • zdravotní stav, který umožňuje návštěvu poradny v 1. patře (týká se pouze osobních konzultací)

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ

Práva klientů:

 • právo na získání služeb bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení
 • právo na získání kvalifikovaných služeb
 • právo na informace o situaci, kterou klient konzultuje
 • právo vyjádřit své přání, potřeby, názory, připomínky a požadavky, právo vyjadřovat a uplatňovat svou vůli a rozhodnutí při řešení své situace
 • právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od spolupráce v průběhu konzultace i bez uvedení důvodu
 • právo na anonymitu
 • právo na ochranu osobních a citlivých údajů
 • právo nahlížet do své osobní dokumentace, která je o něm v zařízení vedena
 • právo na soukromí a bezpečné prostředí
 • právo se spolupodílet a nahlížet do své osobní dokumentace, která je o klientovi v zařízení vedena
 • právo změnit poradkyni, se kterou klient spolupracuje na řešení své situace

Poradkyně respektují a zachovávají základní lidská práva klientů vyplývajících z Všeobecné deklarace lidských práv.

Povinnosti klientů:

 • povinnost aktivně se podílet na řešení své situace
 • povinnost chovat se k poradkyním a k ostatním klientům v souladu s pravidly slušného chování a v souladu s obecně závaznými normami společnosti
 • respektovat konzultační hodiny a pořadí klientů ke konzultaci
 • nebýt pod vlivem omamných a psychotropních látek (včetně alkoholu)
 • respektovat zákaz kouření a zákaz přivádění zvířat do prostor střediska

PŘIPOMÍNKY A STÍŽNOSTI

K činnosti Poradny Charity Ostrava i k práci poradkyň je možné podávat připomínky a stížnosti, které jsou vnímány jako užitečné podněty ke zlepšení služeb.
Kdo může podávat stížnosti a připomínky? Klient i jiná osoba, jmenovitě i anonymně.
Jak? ústně nebo písemně (e-mailem, dopisem, vzkazem ve „schránce důvěry“ v čekárně Poradny)
Komu? Pracovnicím Poradny, ředitelství Charity Ostrava, nestranným institucím podle zákona č. 349/1999 (veřejný ochránce práv, Český helsinský výbor, Občanské poradny).

Osoba odpovědná za vyřizování stížnosti:
1) vedoucí Poradny Charity Ostrava – při stížnosti na sociální pracovnici nebo na externího právníka
2) manažer kvality a metodik  útvaru sociálních služeb Charity Ostrava – při stížnosti na vedoucí Poradny, nebo na činnost Poradny Charity Ostrava

Kontakty pro podávání stížností v organizaci i nestranné instituce

Postup při vyřizování stížnosti:
Zodpovědná osoba situaci prošetří a vypracuje písemnou zprávu o výsledku šetření a o řešení situace. Obsahem zprávy je záznam zjištěných skutečností, vlastní vyjádření k míře pochybení poradkyně či k možným nedostatkům v rámci činnosti Poradny a odůvodnění tohoto stanoviska. Dále je uveden způsob, kterým byla situace prošetřována.
V případě oprávněné stížnosti je zjednána náprava s cílem zabránit opakování situace v budoucnosti. Ve zprávě je způsob nápravy a případná opatření uvedena.

Lhůta pro vyřízení stížnosti: max. 30 kalendářních dnů ode dne přijetí stížnosti.
Doba archivace zprávy o výsledku šetření: 10 let
Informování o řešení stížnosti: předem dohodnutým způsobem (při osobní stížnosti), prostřednictvím nástěnky v čekárně (při anonymní stížnosti).

Podrobnější pravidla pro podávání a vyřizování stížností a připomínek jsou k dispozici v čekárně Poradny.

Těší se na Vás poradenský tým: 
Mgr. Marek Adámek, DiS., vedoucí střediska
Bc. Karolina Václavková, sociální pracovnice

Příběh:
V Poradně Charity Ostrava řešíme celé spektrum požadavků klientů, kteří
se dostali do obtížné situace a sami neví, jak ji vyřešit. Jedním z nich byla paní Věra, která se na nás obrátila po skončení rodičovské dovolené. Měla nastoupit zpět do práce, kde se běžně pracuje na třísměnný provoz. Podle zákoníku práce si požádala o úpravu pracovní doby pouze na ranní směny z důvodu péče o dítě mladší 15 let. Zaměstnavatel na toto odmítl přistoupit a naopak si vynucoval ukončení pracovního poměru dohodou, a to bez nároku na odstupné. Klientka žádala o radu, jak v této věci postupovat. Paní Věře bylo proto doporučeno písemně o tuto úpravu zaměstnavatele požádat a navrhnout, jak potřebuje mít pracovní dobu upravenou. V případě, že by snad kvůli přístupu zaměstnavatele či z jiných důvodů
nechtěla klientka v pracovním poměru setrvat, může zaměstnavateli navrhnout, že je ochotna přistoupit na dohodu o ukončení pracovního poměru, ale pouze za předpokladu, že bude stanoveno odstupné. Nakonec zaměstnavatel přistoupil na její požadavky a paní Věra nastoupila na ranní směny.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Městského obvodu Ostrava-Vítkovice.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Městský obvod Ostrava-Vítkovice