Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Jedličkova 1357/8, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh

Telefony: 599 527 494, 731 628 527Charitní dům sv. Zdislavy
E-mail: zdislava@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Bc. Petr Burda, Zdeňka Kainerová, DiS.
Telefon - sociální pracovník: 734 435 206

Vedoucí střediska:
Bc. Petr Matěj
Telefon - vedoucí střediska:
737 553 160
Počet zaměstnanců: 8,70 (přepočet k 31. 12. 2022)
Kapacita služby: 42 uživatelů služby (10 matek, 32 dětí; 9/4, 1/5 ubytovací jednotky)
Počet uživatelů v r. 2022: 76 (8 092 lůžkodnů)
Datum otevření střediska: 1. 6. 1994


Žádost o poskytnutí sociální služby
Žádost o poskytnutí sociální služby
Ceník sociální služby
Základní informace o sociální službě
Propagační leták - Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
Fotodokumentace služby - Charitní dům sv. Zdislavy

Informace pro uživatele sociální služby azylový dům o zpracování osobních údajů

„...přechodné útočiště na cestě životem..."


Logo dotačního programu EU-MSK

Projekt „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ je realizován s finanční podporou Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu v letech 2022–2025.

Registrační č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2025
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.


logo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ


Posláním sociální služby Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi v Ostravě-Zábřehu je podporovat matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a zapojení do běžného života ve společnosti.

CÍLE

Uživatelka, která ve spolupráci s pracovníky sociální služby individuálně rozvine své schopnosti a dovednosti a díky tomu:

 • Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmimá zajištěné následně bydlení,
 • umí hospodařit s financemi,
 • má zaměstnání,
 • zvládá péči o děti,
 • zvládá péči o domácnost,
 • umí samostatně komunikovat a jednat,
 • má zajištěnou zdravotní péči pro sebe a děti.

CÍLOVÁ SKUPINA

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA:

 • Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmimatkám ve věku od 18ti let s nezaopatřenými dětmi do jejich plnoletosti,
 • ženám, kterým byly svěřeny děti do péče,
 • těhotným ženám, které se prokáži těhotenským průkazem,
 • matkám s dítětem, které má pohybové omezení,
 • matkám s pohybovým omezením, které zvládají péči o sebe i své děti a jsou schopny samostatného pohybu v bezbariérovém zařízení.

OKRUH OSOB, KTERÝM NELZE SLUŽBU POSKYTNOUT:

 • Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmizájemcům, kteří žádají o službu, kterou neposkytujeme,
 • matkám, ženám, kde zdravotní stav vyžaduje služby zdravotnického zařízení,
 • chování matky, ženy by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití v Charitním domě sv. Zdislavy
 • zletilým dětem uživatelek, s možností výjimky dětí do 26 let v případě jejich studia,
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

ZÁSADY SLUŽBY

 • SAMOSTATNOST

  co může uživatelka během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním (svépomocně), nechat ji konat a nepřenášet na sociálního či jiného pracovníka, podporovat uživatelku v odpovědnosti za sebe sama;

 • Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmiPARTNERSTVÍ

  přestože je uživatelka služby z důvodu své nepříznivé sociální situace v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brána jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a oprávněných nároků, a pracovníci respektují její svobodnou volbu;

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

 • Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmiZAMĚŘENÍ NA CELEK
  poskytovaná sociální služba pomáhá uživatelce uspokojit potřeby v těchto oblastech života:
  Na základě křesťanských zásad:
  • vnímat každého člověka jako jedinečnou bytost; v jeho tíživé situaci ho přijímat s laskavostí, i když jinde již nenachází porozumění a podporu;
  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu

 • Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmiINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  poskytovaná sociální služba vychází z individuálně určených potřeb uživatelky, jejich schopností a možností, pracovníci vytváří takové podmínky, aby uživatelka služby mohla uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;

  • tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí charitního domu;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit,
  • sociální – začlenění do běžné společnosti, podpora kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;

Ve dnech 2. - 3. 4. 2014 proběhla v Charitním domě sv. Zdislavy inspekce poskytování sociální služby dle ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách. Všechna hodnocená kritéria byla hodnocena bodem 3 s celkovým hodnocením 100 %.

Příběh:
Paní Marii byla poskytnuta sociální služba azylový dům pro matky s dětmi. Vyučila se jako kuchařka, měla dobrou práci v hotelu a již v mladém věku si našla svůj vysněný byt, kde žila zcela bezproblémovým životem. Potkala vysněného partnera a v rychlém sledu s ním měla tři děti. Následně ale vyšlo najevo, že druh má dluhy, užívá drogy a v neposlední řadě nemá zájem o děti. Situace se v krátké době vyhrotila tak, že klientka se sama zadlužila, byla bez práce – na mateřské dovolené, přišla o vlastní bydlení a celý sen se zhroutil. Pocity beznaděje začala utlumovat
alkoholem a celkovou apatií. Po velmi intenzivní práci se sociálním pracovníkem byly kontaktovány adiktologické poradny, což se později ukázalo jako klíčové rozhodnutí, které odvrátilo hrozbu jisté závislosti. Nakonec se nám podařilo paní Marii najít pronájem bytu a po roce samostatného bydlení zcela zvládá všechny záležitosti běžného života.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove