Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

Lidická 773/54, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Telefon: 599 526 909, 604 282 683Charitní dům sv. Benedikta Labre_budova
E-mail: benedikt.ndc@ostrava.charita.cz     
Sociální pracovníci: Milan Hudec, DiS., Anna Stuchlá, DiS.
Telefon - sociální pracovníci:
731 672 207, 739 197 521

Vedoucí střediska:
Jana Němcová, DiS.
Telefon - vedoucí střediska: 731 625 788
Počet zaměstnanců: 4,45 (přepočet k 31. 12. 2022)     
Kapacita služby (okamžitá): 50 uživatelů     
Počet uživatelů služeb r. 2022: 655 (991 kontaktů, 2 640 intervencí)     
Počet uživatelů služby zimní nízkoprahové noční centrum v 2022: 903 (739 mužů, 164 žen) 
Datum otevření střediska: 1. 3. 2006     
Otevírací doba (Po-Pá): 8:30-11:30 h a 12:30-15:30 h (Ne 9-13 h pokud je v provozu NZNC)

Propagační leták - Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum
Informace pro uživatele sociální služby nízkoprahové denní centrum o zpracování osobních údajů

 

„Krize je produktivní stav. Člověk z ní musí odstranit pouze příchuť katastrofy.“ Max FrischLogo link programu IROP_CZ

Projekt "Mobilní Charita bez emisí" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


Registrační č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016700
Období realizace projektu: 1. 11. 2021 - 31. 1. 2023
Výzva: 101. výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb (sociální rehabilitace, pečovatelské služby) a ambulantních sociálních služeb (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a nízkoprahové denní centrum) poskytovaných Charitou Ostrava na území města Ostravy, a to prostřednictvím pořízení automobilů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávající sociální práce s cílovými skupinami.


logo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumPosláním Charitního domu sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích je přinášet naději lidem bez domova v jejich obtížné životní situaci, a to především vytvářením podmínek k uspokojení základních potřeb v bezpečném prostředí nízkoprahového denního centra. Nabízíme pomoc s osobní hygienou, přípravou stravy a ošacením. Snažíme se individuálně řešit oblasti, se kterými si uživatelé nízkoprahového denního centra neví rady. Usilujeme o odstranění překážek, které brání ke zlepšení nepříznivé životní situace.

CÍL

Cílem Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra je člověk, který:Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

 • má zajištěny základní životní potřeby (je nasycen, umyt, ošacen – využívá šatník);
 • je povzbuzen a podpořen (k řešení zdravotního stavu, ke komunikaci s úřady apod., a ke kontaktování rodiny);
 • informován a nasměrován (k využívání návazných sociálních služeb – noclehárna, azylový dům, sociální rehabilitace, odborné poradny a jiných zdrojů pomoci - běžné dostupné služby).

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB - CÍLOVÁ SKUPINA

Ženy a muži starší 18 let, kteří se vlivem své nepříznivé sociální situace ocitli bez domova.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumNÍZKOPRAHOVOST
  Do naší služby není potřeba se předem hlásit, při vstupu legitimovat, je pouze na každém uživateli, co o sobě prozradí a jak často přijde.

 • SAMOSTATNOST
  Neděláme za uživatele to, co zvládne sám.

 • PARTNERSTVÍ
  Přistupujeme k uživateli ve službě jako k partnerovi, který má svá práva i povinnosti a může se svobodně rozhodovat.
 • Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

  INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  Každý člověk je jiný, jinak vnímá své potřeby, má jiné schopnosti a možnosti. Snažíme se v jednání s každým uživatelem tyto odlišnosti vnímat a respektovat.

 • PŘÍSTUP K ČLOVĚKU S KŘESŤANSKÝM PŘESAHEM
  Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého člověka, podporujeme osobnost, tělo i duši. Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma smyslu života, víry, hledání vnitřních hodnot.

Nízkoprahové denní centrum             8:30-11:30 h            12:30-15:30 h          pondělí - pátek
Možnost přípravy a výdej stravy        8:30-11:30 h            12:30-15:30 h          pondělí - pátek
Možnost hygieny                                  8:30-11:30 h            12:30-15:30 h          pondělí - pátek
Sociální poradenství                            8:30-11:30 h            12:30-15:30 h          pondělí - pátek
 

Služby jsou poskytovány bezúplatně.

Příběh:
Paní Vendula musela opustit společné bydlení, když její přítel nastoupil do výkonu trestu. Skončila na ulici, žila v lese pod stanem, byla bez dokladů a příjmů. Od začátku měla zájem o změnu nepříznivé životní situace a chtěla spolupracovat. Společně jsme vyřídili doklady, díky kterým se mohla zaregistrovat na úřad práce a následně požádat o sociální dávky. Také přijala naši nabídku výkonu veřejné služby, ve které se osvědčila a nadále pracovala na zlepšení své životní situace. To se potvrdilo, když začala spolupracovat v oblasti pravidelného placení výživného na svou dceru, díky čemuž se vyhnula riziku trestního stíhání. Později začala platit výživné i na syna. Postupně si také hledala cestu ke kontaktu s rodinou. Po uzrání času došlo k zprostředkování telefonátu s její matkou, se kterou časem navázala blízký vztah. Nakonec to byla její maminka, která paní Vendule našla bydlení v malé obci poblíž Polska. Její životní situace se natolik zlepšila, že od prosince 2021 žije v nájemním bytě.

Reportáž - rekonstrukce a žehnání Charitního domu sv. Benedikta Labre v letech 2020-21

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Městského obvodu Ostrava-Vítkovice.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Městský obvod Ostrava-Vítkovice