Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

Kubínova 445/44, 713 00 Ostrava-Heřmanice

Charitní dům sv. VáclavaTelefon: 596 236 411
E-mail: vaclav@ostrava.charita.cz
Sociální pracovníci: Bc. Václav Václavek, DiS., Kateřina Žižková, DiS.
Telefon - sociální pracovníci: 731 532 980 (zájemci o službu)

Vedoucí střediska:
Ing. Jaroslav Doležel
Telefon - vedoucí střediska:
733 741 551
Počet zaměstnanců: 47,75 (přepočet k 31. 12. 2022)
Kapacita služby: 59 uživatelů služby (51/1, 4/2 pokoje)
Počet uživatelů v r. 2022: 79 (20 282 lůžkodnů)
Datum založení střediska: 11. 8. 1998

Žádost o přijetí do Charitního domu sv. Václava
Žádost o přijetí do Charitního domu sv. Václava
Ceník služeb - Charitní dům sv. Václava
Propagační leták - Charitní dům sv. Václava

Informace o zpracování osobních údajů - zájemce, uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný, blízký, opatrovník uživatele služby


"...důstojné prožívání stáří..."

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

POSLÁNÍ

Posláním Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří (domova pro seniory) je poskytovat důstojnou a empatickou pomoc, podporu a péči seniorům. Usilujeme o to, aby senioři u nás mohli prožít pokojné stáří, pokud možno se stálým kontaktem se svými blízkými.

CÍLE

 • Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáříZajistit v co nejvyšší možné míře pokojné a bezpečné prožití stáří uživatele (pomocí specifického, individuálního, důstojného a empatického přístupu).
 • Udržet stávající schopnosti uživatele - dle jeho zdravotního a psychického stavu (pomocí seberealizace, soběstačnosti, sebeobsluhy, možnosti podílení se na rozhodování o vlastním životě v domově).
 • Udržet a podporovat (pokud je to možné) rodinné vazby uživatele (pomocí aktivní, smysluplné spolupráce s rodinami a blízkými uživatele.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáříSlužba je určena seniorům ve věku 65 let a více, primárně z okresu Ostrava a dále z  Moravskoslezského kraje, jejichž sociální situaci a zdravotní stav již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či odlehčovacích služeb.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Uživatelům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • ubytováníCharitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří
 • stravování
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • zdravotní služby lékaře
 • vzdělávací a aktivizační služby
 • pomoc při prosazování práv a zájmů

Při poskytování služeb se snažíme podpořit a zachovat stávající soběstačnost, životní styl a nezávislost uživatele v nejvyšší možné míře a zajistit podmínky pro jeho důstojný život.

ZÁSADY SLUŽBY

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáříPři poskytování služeb v Domově pro seniory ve vztahu k uživateli dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup – k uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.
 • Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáříRespekt – k uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby.
 • Princip křesťanských zásad - na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

Zásady poskytování služeb Domova pro seniory se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 • Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě sv. Václava se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava, na této stránce výše. Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.
 • Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu domu.
 • Žádost podaná zájemcem o službu je vyhodnocena sociálním pracovníkem a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců.
 • Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu sv. Václava.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

Příběh:
Paní Anežka přišla do naší služby ve druhé polovině roku 2020. Její elán vitalita jí pomohly překlenout tuto velikou životní změnu – přestěhování do Domova pokojného stáří. Seznámila se zde s novými lidmi. Svým přístupem

k ostatním si dokázala vybudovat přívětivé povědomí o své osobě. Její osobní životní cesta se pojila s prací zdravotní sestry. V období za druhé světové války pracovala pro Červený kříž. Vyprávěla nám o osudech vojáků i těžkostech, se
kterými se v životě setkala. Ráda vzpomínala na cestování – místa, která navštívila, což byla její celoživotní vášeň. Tato její vlastnost a záliba jistě přispěla ke spolupráci s Muzeem v Hlučíně. Byla vedena v „Živé Paměti Národa“. Paní
Anežka působila velice mile, aktivně se účastnila irůzných výletů do okolí. Myslím si, že mohu říci i za mnohé kolegy a kolegyně, že nám bylo velikou ctí jí poznat, povídat si s ní a doprovázet poslední roky jejího života.
Anna Olbrechtová, aktivizační pracovnice

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Projekt byl podpořen statutárním městem Havířov.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

Statutární město Havířov        Vratimov        Petřvald       Šenov

Projekt "Elektronická požární signalizace"  podpořila Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ