Charitní dům sv. Františka - azylový dům

Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Telefony: 599 527 496, 733 166 492
E-mail: frantisek@ostrava.charita.czCharitní dům sv. Františka - azylový dům
Sociální pracovníci: Kamil Kopřiva, DiS., Ivona Polášková, DiS.
Telefon - sociální pracovníci: 731 534 001
Vedoucí přímé péče: Bc. Václav Jícha
Telefon - vedoucí přímé péče:
739 251 535

Vedoucí střediska:
Jiří Linart
Telefon - vedoucí střediska:
737 553 171
Počet zaměstnanců: 8,50 (přepočet k 31. 12. 2022)
Kapacita služby: 42 uživatelů služby (10/3, 6/2 pokoje)
Počet uživatelů v r. 2022: 145 (14 540 lůžkodnů)
Datum otevření střediska: 1. 6. 1994

Žádost o poskytnutí sociální služby
Ceník služeb v Charitním domě sv. Františka
Ceník služeb v Charitním domě sv. Františka (od 1. 2. 2023)
Propagační leták - Charitní dům sv. Františka - azylový dům

Informace pro uživatele sociální služby azylový dům o zpracování osobních údajů

 

„Azylový dům je na cestě životem útočištěm, místem, kde je možné
se na chvíli zastavit, oddechnout si, či se dokonce skrýt a cítit se bezpečně.
Ale zároveň to není konečná stanice, ale zastávka, ze které se vyráží dál.“

Logo dotačního programu EU-MSK

 


Projekt „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ je realizován s finanční podporou Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu v letech 2022–2025.

Registrační č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2025
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.logo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Charitní dům sv. Františka – azylový dům je poskytnout zázemí formou dočasného ubytování mužům, kteří se z důvodu ztráty bydlení nachází ve složité životní situaci a podpořit je při aktivním řešení jejich individuálních potřeb, především v oblasti zaměstnání, finanční gramotnosti, rodinných vazeb a vztahů, zdravotního stavu a závislostí.

CÍLE

Charitní dům sv. Františka - azylový důmKlient, který ve spolupráci s pracovníky sociální služby rozvine své schopnosti a dovednosti a díky tomu:

 • získá bydlení
 • nalezne a udrží si zaměstnání
 • řeší svou finanční situaci
 • stabilizuje svůj zdravotní stav
 • řeší své závislosti
 • obnoví vztahy s rodinou a přáteli

Charitní dům sv. Františka - azylový důmCÍLOVÁ SKUPINA

 • muži bez domova od 18 let vlastnící platný doklad totožnosti,
 • fyzicky soběstační a samostatní v základních úkonech,
 • způsobilí samostatného pohybu a sebeobsluhy v prostředí, které není bezbariérové,
 • muži, jejichž zdravotní stav nevylučuje poskytování dané sociální služby,
 • schopni domluvit se s personálem bez přítomnosti tlumočníka.

Charitní dům sv. Františka - azylový důmPOSKYTOVANÉ SLUŽBY

Azylový dům poskytuje sociální služby směřující k:

 • naplnění základních životních potřeb (ubytování, hygiena, strava)
 • stabilizace sociální situace (doklady, lékař, osobní záležitosti)
 • pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb
 • rozvoji osobnosti a podpoře volnočasových aktivit (kurzy, kulturní a sportovní akce)

  Charitní dům sv. Františka - azylový dům

 • začlenění do společnosti (zaměstnání, samostatné bydlení)

ZÁSADY SLUŽBY

 • spolupráce – klient aktivně spolupracuje na dohodnutých cílech
 • samostatnost – klient řeší své záležitosti primárně sám
 • Noc pod střechou - Darujme.czrovnocennost – pracovník a klient se navzájem respektují
 • individuální přístup – zájem o konkrétní, reálné potřeby každého klienta
 • princip křesťanských hodnot
 

Služby azylového domu navazují na činnosti Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra a Charitního domu sv. Františka - noclehárny, kde probíhá kontakt s uživateli služeb – muži, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Navazující službou je Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace, kde uživatelům nabízíme pomoc a podporu při osamostatňování a začleňování zpět do společnosti.
V rámci aktivit Charitního domu sv. Františka je metodicky řízen a provozně zajišťován Šatník Charity Ostrava, který slouží uživatelům poskytovaných sociálních služeb.

MOŽNOSTI PODPORY:

 • zasláním finančního daru na projekt "Noc pod střechou" přes portál Darujme.cz
 • Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS AZYLFRANTISEK 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS AZYLFRANTISEK 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS AZYLFRANTISEK 90  na telefonní číslo 87 777

  Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS TRV AZYLFRANTISEK 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV AZYLFRANTISEK 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV AZYLFRANTISEK 90  na telefonní číslo 87 777

 • http://darcovskasms.czCena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží azylový dům sv. Františka 29, 59 nebo 89,- Kč.Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče o uživatele Charitního domu sv. Františka.Více o DMS na: www.darcovskasms.cz

 • Zasláním finančního příspěvku na sbírkové konto s variabilním symbolem: 11147

Příběh:
Pan Robert trpěl úzkostně-depresivní poruchou, kvůli níž přestal zvládat péči o sebe,
přišel o zaměstnání i bydlení. S pomocí sestry nás vyhledal a požádal o službu azylový dům. Po přijetí byl zmatený až nepřítomný, jen těžce zvládal péči o sebe. Podařilo se mu změnit psychiatra, jež mu upravil medikaci, a jeho zdravotní stav se zlepšil. Pan Robert získal chuť do života a začal řešit svou situaci. Navázal spolupráci se sociálními pracovnicemi a zdravotními sestrami Centra duševního zdraví a povedlo se mu požádat o invalidní důchod ve 3. stupni. Díky příjmu a podpoře azylového domu se panu Robertovi podařilo získat chráněné bydlení Asociace Trigon o. p. s. a po 5 měsících u nás se odstěhoval do bytu této služby.


Třiďte odpad, má to smysl!!!
- fotoreportáž a výpověď o dni stráveném s panem Petrem, člověkem bez domova, který je uživatelem služeb Charitního domu sv. Františka.
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Městského obvodu Ostrava-Vítkovice.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Městský obvod Ostrava-Vítkovice